Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 septembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof - Austria) – procedură inițiată de ÖBB Personenverkehr AG

(Cauza C-509/11)1

(Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 – Drepturi și obligații ale călătorilor din transportul feroviar – Articolul 17 – Despăgubire pentru prețul legitimației de transport în caz de întârziere – Excludere în caz de forță majoră – Admisibilitate – Articolul 30 alineatul (1) primul paragraf – Competențe ale organismului național responsabil pentru executarea acestui regulament – Posibilitate de a impune operatorului de transport feroviar să își modifice condițiile privind despăgubirea călătorilor)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

ÖBB Personenverkehr AG

Cu participarea: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Obiectul

Cerere de decizie preliminară – Verwaltungsgerichtshof – Interpretarea art. 17 și art. 30 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, p. 14) – Condiții de acordare a despăgubirilor – Posibilitatea excluderii obligației de a plăti despăgubiri în cazuri de forță majoră – Posibilitatea organismului însărcinat cu executarea acestui regulament de a înlocui clauze contractuale care nu îndeplinesc condițiile din regulamentul menționat cu clauze care îndeplinesc aceste condițiiDispozitivulArticolul 30 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar trebuie interpretat în sensul că organismul național responsabil pentru executarea acestui regulament nu poate, în lipsa unor dispoziții naționale în această privință, să impună unei întreprinderi feroviare, ale cărei condiții de acordare a despăgubirilor pentru prețul legitimației de transport nu corespund criteriilor stabilite la articolul 17 din regulamentul menționat, conținutul concret al acestora.Articolul 17 din Regulamentul nr. 1371/2007 trebuie interpretat în sensul că o întreprindere feroviară nu are dreptul să includă în condițiile sale generale de transport o clauză în temeiul cărei

a este exoner

ată de obligația de despăgubire pentru prețul legitimației de transport în caz de întârziere, dacă întârzierea se datorează unui caz de forță majoră sau uneia dintre cauzele prevăzute la articolul 32 alineatul (2) din Regulile uniforme privind contractul de transport feroviar internațional de călători și bagaje din Convenția privind transporturile internaționale feroviare din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999.