Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. septembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko – konanie začaté na návrh ÖBB-Personenverkehr AG

(vec C-509/11)1

(Nariadenie (ES) č. 1371/2007 – Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave – Článok 17 – Náhrada ceny prepravného dokladu v prípade meškania – Vylúčenie v prípade vyššej moci – Prípustnosť – Článok 30 ods. 1 prvý pododsek – Právomoci vnútroštátneho orgánu povereného vykonávaním tohto nariadenia – Možnosť nariadiť železničnému prepravcovi zmenu jeho podmienok poskytovania náhrad cestujúcim)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

ÖBB-Personenverkehr AG

Za účasti: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verwaltungsgerichtshof – Výklad článku 17 a článku 30 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, s. 14) – Podmienky náhrady – Prípustnosť vylúčenia náhrady v prípadoch vyššej moci – Právomoc orgánu zodpovedného za kontrolu presadzovania tohto nariadenia nahradiť zmluvné podmienky, ktoré nespĺňajú kritériá uvedeného nariadenia, podmienkami, ktoré tieto kritériá spĺňajú

Výrok rozsudku

Článok 30 ods. 1 prvý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny orgán zodpovedný za vykonávanie tohto nariadenia nie je oprávnený v prípade neexistencie takého ustanovenia vo vnútroštátnom práve záväzne nariadiť železničnému podniku, ktorého podmienky náhrady ceny prepravného dokladu nie sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 17 tohto nariadenia, konkrétny obsah týchto podmienok.Článok 17 nariadenia č. 1371/2007 treba vykladať v tom zmysle, že železničný podnik nemá právo začleniť do svojich všeobecných prepravných podmienok ustanovenie, podľa ktorého je jeho povinnosť poskytnúť náhradu ceny cestovného dokladu vylúčená v prípade meškania spôsobeného vyššou mocou alebo v jednom z prípadov vymenovaných v článku 32 ods. 2 Jednotných právnych predpisov pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z 9. mája 1980, zmeneného a doplneného Vilniuským protokolom z 3. júna 1999.