Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. septembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof - Avstrija) – Postopek začet s strani ÖBB Personenverkehr AG

(Zadeva C-509/11)1

(Uredba (ES) št. 1371/2007 – Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu – Člen 17 – Nadomestilo cene vozovnice za prevoz v primeru zamude – Izključitev zaradi višje sile – Dopustnost – Člen 30(1), prvi pododstavek – Pristojnosti nacionalnega organa, ki je odgovoren za izvrševanje te uredbe – Možnost, da se prevozniku v železniškem prometu naloži sprememba pogojev za plačilo nadomestila potnikom)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

ÖBB Personenverkehr AG

Ob udeležbi: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Verwaltungsgerichtshof – Razlaga členov 17 in 30(1), prvi pododstavek, Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315 z dne 3. decembra 2007, str. 14) – Pogoji za nadomestilo – Dopustnost izključitve nadomestila v primeru višje sile – Možnost organa, zadolženega za izvajanje Uredbe, da nadomesti pogodbene klavzule, ki ne ustrezajo pogojem te uredbe, s klavzulami, ki so skladne z njimi.IzrekČlen 30(1), prvi pododstavek, Uredbe (ES) št. 1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu je treba razlagati tako, da nacionalni organ, ki je odgovoren za izvrševanje te uredbe, prevozniku v železniškem prometu, katerega pogoji za nadomestilo cene vozovnice niso usklajeni z merili, določenimi v členu 17 navedene uredbe, če ni nacionalne določbe, ki bi tako možnost določala, ne more predpisati obvezne vsebine teh pogojev.Člen 17 Uredbe št. 1371 je treba razlagati tako, da prevoznik v železniškem prometu

v svo

je splošne pogoje prevoza ni upravičen vključiti določbe, s skladu s katero je oproščen obveznosti plačila nadomestila cene prevoza za primer zamude, kadar je mogoče to zamudo pripisati višji sili ali enemu od razlogov, ki so našteti v členu 32(2) Enotnih pravil za pogodbe v mednarodnem železniškem prevozu potnikov in prtljage h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999.