Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof - Österrike) – ett förfarande som anhängiggjorts av ÖBB Personenverkehr AG

(C-509/11)(1 )

(Förordning (EG) nr 1371/2007 – Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer – Artikel 17 – Ersättning av biljettpriset vid försening – Undantag vid force majeure – Tillåtlighet – Artikel 30.1 första stycket – Behörighet för det nationella tillsynsorgan som ansvarar för att förordningen efterlevs – Rätt att kräva att ett järnvägsföretag ska ändra villkoren för ersättning till resenärerna)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

ÖBB Personenverkehr AG

ytterligare deltagare i rättegången: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Verwaltungsgerichtshof – Tolkning av artiklarna 17 och 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, s. 14) – Villkor för ersättning – Tillåtet undantag från skyldigheten att utbetala ersättning vid force majeure – Möjlighet för det nationella tillsynsorgan som ansvarar för att förordningen efterlevs att ersätta sådant avtalsinnehåll som inte uppfyller de kriterier som anges i nämnda förordning med avtalsinnehåll som är förenligt med samma förordning

Domslut

Artikel 30.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ska tolkas så att det nationella tillsynsorgan som kontrollerar att förordningen efterlevs inte har rätt att – i avsaknad av nationella bestämmelser på området – utfärda tvingande föreskrifter avseende det konkreta innehållet i de villkor för ersättning av biljettpriset som ska tillämpas av järnvägsföretag, vars ersättningsvillkor inte motsvarar kriterierna i artikel 17 i nämnda förordning.

Artikel 17 i förordning nr 1371/2007 ska tolkas så att ett järnvägsföretag inte har rätt att i sina allmänna transportvillkor införa en bestämmelse om att företaget undantas från skyldigheten att utge ersättning av biljettpriset på grund av försening, när förseningen beror på force majeure eller har någon av de orsaker som anges i artikel 32.2 i de enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell transport av resande på järnväg i fördraget om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980 i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999.

____________

____________

(1 ) EUT C 13, 14.01.2012.