Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 септември 2013 г. — de Brito Sequeira Carvalho/Комисия

(Дело F-126/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Дисциплинарен режим — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Забележка — Член 25 от приложение IX към Правилника — Член 22а от Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José António de Brito Sequeira Carvalho (Брюксел, Белгия) (представител: M. Boury, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Baquero Cruz и D. Martin)ПредметИскане за отмяна на решението на органа по назначаването в частта, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание под формата на забележка.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н de Brito Sequeira Carvalho да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати тези на Европейската комисия.