Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 september 2013 – de Brito Sequeira Carvalho/Commissie

(Zaak F-126/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Tuchtregeling – Tuchtprocedure – Tuchtmaatregel – Schriftelijke waarschuwing – Artikel 25 van bijlage IX bij Statuut – Artikel 22 bis Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José António de Brito Sequeira Carvalho (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Boury, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Baquero Cruz en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG voor zover verzoeker daarbij een tuchtmaatregel in de vorm van een schriftelijke waarschuwing wordt opgelegd

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Brito Sequeira Carvalho draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 174 van 16.06.12, blz. 31.