Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 września 2013 r. – de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji

(Sprawa F-126/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Środki dyscyplinarne – Postępowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna – Nagana – Artykuł 25 załącznika IX do regulaminu pracowniczego – Artykuł 22a regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Boury)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i D. Martin, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego nakładającej na skarżącego karę dyscyplinarną w postaci nagany.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.J.A. de Brito Sequeira Carvalho pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.