Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 23. oktobra spriedums – BQ/Revīzijas palāta

(lieta F-39/12) 1

Civildienests – Ierēdnis – Novērtējuma ziņojums – Psiholoģiska vardarbība – Zaudējumu atlīdzība – Pieņemamība – Termiņi

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BQ (Bereldange, Luksemburga) (pārstāvji D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Revīzijas palāta (pārstāvji T. Kennedy, B. Schäfer un I. Ní Riagáin Düro)

PriekšmetsPrasība atcelt Eiropas Revīzijas palātas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums atzīt prettiesisku rīcību, kas prasītājam iespējami radījusi materiālu un morālu kaitējumuRezolutīvā daļa:piespriest Eiropas Savienības Revīzijas palātai samaksāt BQ EUR 2 000;pārējā daļā prasību noraidīt;katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.