Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 23 października 2013 r. – BQ przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-39/12)1

(Służba publiczna – Urzędnik – Sprawozdanie z oceny – Mobbing – Odszkodowanie – Dopuszczalność – Termin)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BQ (Bereldange, Lukesmburg) (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: T. Kennedy, B. Schäfer i I. Ní Riagáin Düro, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Trybunału Obrachunkowego w sprawie wniosku o uznanie istnienia niezgodnego z prawem zachowania, które zdaniem strony skarżącej wyrządziło jej szkodę i krzywdę.Sentencja wyrokuZasądza się od Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej zapłatę 2 000 EUR na rzecz BQ.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Każda ze stron pokrywa własne koszty.