Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 23. oktoobri 2013. aasta otsus – Solberg versus (EMCDDA)

(Kohtuasi F-148/12)1

(Avalik teenistus – Endine ajutine teenistuja – Hindamisaruanne – Põhjendatud huvi – Põhjendamiskohustus – Kaalutlusõiguse ulatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ulrik Solberg (Lissabon, Portugal) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (esindajad: D. Storti, keda abistab advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus, millega kinnitati hageja hindamisaruanne ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2011 kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta U. Solbergi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 71, 9.3.2013, lk 30.