Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 18. september 2013 – Scheidemann mod Kommissionen

(Sag F-76/12) 1

(Personalesag – tjenestemand – overflytning til en anden institution – vedtægtens artikel 43 og 45 – forfremmelse – point for fortjeneste – ligebehandling – institutionernes autonomi)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Sabine Scheidemann (Berlin, Tyskland) (ved advokaterne S. Rodrigues og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ændring af de points for fortjeneste, der var optjent i en anden institution, og af Meddelelser fra Administrationen med offentliggørelsen af listen over de tjenestemænd, der blev forfremmet i forfremmelsesåret 2011.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Sabine Scheidemann bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 287 af 22.9.2012, s. 41.