Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 18 september 2013 – Scheidemann / Commissie

(Zaak F-76/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaar – Overplaatsing naar andere instelling – Artikelen 43 en 45 Statuut – Bevordering – Meritepunten – Gelijke behandeling – Autonomie van instellingen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Sabine Scheidemann (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot omzetting van de meritepunten die bij een andere instelling zijn verkregen en van de mededeling van de administratie houdende bekendmaking van de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2011 zijn bevorderd

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Scheidemann draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 287 van 22.09.2012, blz. 41.