Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 września 2013 r. – Scheidemann przeciwko Komisji

(Sprawa F-76/12)1

(Służba publiczna – Urzędnik – Przeniesienie do innej instytucji – Artykuły 43 i 45 regulaminu pracowniczego – Awans – Punkty za osiągnięcia – Równość traktowania – Autonomia instytucji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabine Scheidemann (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokacji S. Rodrigues i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o przekształceniu punktów za osiągnięcia uzyskanych w innej instytucji oraz informacji administracyjnej zawierającej publikację listy urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu (2011).Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.S. Scheidemann pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.