Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 17 октомври 2013 г. — Василев/Комисия

(Дело F-77/12)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/208/11 — Невъзможност по време на предварителния изпит кандидатът да използва клавиатура, с която е свикнал — Отказ за допускане до изпитите за оценяване — Равно третиране)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: Васил Василев (Сандански, България) (представител: адв. Р. Недин)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и Н. Николова)ПредметЖалба за отмяна на решението жалбоподателят да не бъде допуснат до изпитите по модела „Център за оценяване“ на конкурс EPSO/AD/208/11.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Василев понася направените от него съдебни разноски и тези на Европейската комисия.