Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 23 października 2013 r. – D'Agostino przeciwko Komisji

(Sprawa F-93/12)1

(Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego – Artykuł 3a WZIP – Nieprzedłużenie umowy – Obowiązek staranności – Interes służby – Kompletne i szczegółowe zbadanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych możliwości zatrudnienia odpowiadającego określonemu w umowie zakresowi zadań)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luigi D'Agostino (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nieprzedłużenia umowy z L. D’Agostino.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedną trzecią kosztów poniesionych przez L. D’Agostino.L. D’Agostino pokrywa dwie trzecie własnych kosztów.