Language of document :

Žaloba podaná dne 7. října 2013 – Dyson v. Komise

(Věc T-544/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dyson Ltd (Malmesbury, Spojené království) (zástupci: E. Batchelor, Solicitor, a F. Carlin, Barrister )

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů (Úř. věst. L 192, s. 1) v plném rozsahu nebo v každém případě zrušil ta ustanovení, která se týkají čistícího výkonu a energetické účinnosti; a

uložit žalované, aby nesla vlastní náklady řízení a uhradila náklady řízení žalobkyně.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uvádí žalobkyně, že napadené nařízení je protiprávní a předkládá v tomto ohledu tři žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Komise překročila svou pravomoc podle čl. 10 odst. 1 příslušné směrnice, směrnice 2010/30/EU1 , když přijala nařízení v přenesené pravomoci, protože

článek 10 odst. 1 vyžaduje, aby akt Komise v přenesené pravomoci přesně informoval o spotřebě energie během používání. Napadené nařízení je pro spotřebitele zavádějící, pokud jde o energetickou účinnost vysavače, protože čistící výkon se testuje jen tehdy, když má vysavač prázdný sáček a nikoliv „během používání“.

článek 10 odst. 1 vyžaduje, aby akt Komise v přenesené pravomoci přesně informoval spotřebitele v EU o spotřebě hlavních zdrojů během používání, a sice sáčků na prach a spotřebních filtrů. Akt v přenesené pravomoci neobsahuje takovou informaci pro spotřebitele.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že Komise porušila svou povinnost odůvodnění podle článku 296 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), protože napadené nařízení nevysvětluje, proč neexistuje dostatečný „technologický vývoj“, aby se umožnilo testování energetické spotřeby/čistícího výkonu ve fázi plného sáčku. Nevysvětluje se ani, proč Komise odložila naplnění prachem na posouzení za dalších pět let.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že Komise porušila základní zásadu rovnosti tím, že přijala napadené nařízení, které diskriminuje ve prospěch vysavačů bez sáčku nebo vysavačů s cyklonovou technologií. Neschopnost vysávání v důsledku ucpání – což je vlastnost zejména vysavačů se sáčkem, nelze zjistit při testování v počáteční fázi. Relativní výhody vysavačů bez sáčků nebo vysavačů s cyklonovou technologií spotřebitelé nedokážou ihned rozpoznat.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (Úř. věst. L 153, s. 1)