Language of document :

Sag anlagt den 7. oktober 2013 – Dyson mod Kommissionen

(Sag T-544/13)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Dyson Ltd (Malmesbury, Det Forenede Kongerige) (ved solicitor E. Batchelor og barrister F. Carlin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 af 3. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU så vidt angår energimærkning af støvsugere (EUT L 192, s. 1) i sin helhed eller under alle omstændigheder af de bestemmelser, der vedrører rengøringsevne og energieffektivitet.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede forordning er ulovlig, og har i denne forbindelse fremført tre anbringender.

Det første anbringende er, at Kommissionen overskred sin kompetence i henhold til artikel 10, stk. 1, i bemyndigelseslovgivningen, direktiv 2010/30/EU 1 , da den vedtog denne delegerede retsakt, idet:

artikel 10, stk. 1, kræver, at Kommissionens delegerede retsakt informerer EU-forbrugerne nøjagtigt om forbruget af energi under anvendelsen. Den anfægtede forordning vildleder forbrugerne med hensyn til støvsugerens energieffektivitet, eftersom energieffektivitet kun testes, når støvsugeren har en tom pose/støvbeholder og således ikke »under anvendelsen«.

artikel 10, stk. 1, kræver, at Kommissionens delegerede retsakt informerer EU-forbrugerne nøjagtigt om væsentlige ressourcer, som forbruges af et apparat under anvendelsen, dvs. støvposer og filtre. Den delegerede retsakt giver ikke forbrugerne sådanne oplysninger.

Det andet anbringende er, at Kommissionen tilsidesatte sin begrundelsespligt i henhold til artikel 296 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), idet det ikke i den anfægtede forordning forklares, hvorfor der ikke foreligger tilstrækkelig »teknologisk udvikling« til at gøre det muligt at teste energiforbrug/rengøringsevne på et støvbelastet stadium. I forordningen forklares heller ikke, hvorfor Kommissionen udsatte overvejelserne vedrørende støvbelastning til først at finde sted om fem år.

Det tredje anbringende er, at Kommissionen tilsidesatte det grundlæggende lighedsprincip med vedtagelsen af den anfægtede forordning, som diskriminerer til fordel for støvsugere med pose på bekostning af støvsugere uden pose og/eller støvsugere baseret på cyklon teknologi. Tab af sugeevne på grund af tilstopning – et karakteristisk træk ved især støvsugere med pose – kan ikke opdages ved indledende tests. De relative fordele ved poseløse støvsugere med cyklon teknologi kan ikke straks identificeres af forbrugerne.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19.5.2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger, EUT L 153, s. 1.