Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 7. oktobrī – Dyson/Komisija

(lieta T-544/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dyson Ltd (Malmesbury, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – E. Batchelor, Solicitor, un F. Carlin, Barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

pilnībā atcelt Komisijas 2013. gada 3. maija Deleģēto regulu (ES) Nr. 665/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu (OV L 192, 1. lpp.), vai – jebkurā gadījumā – atcelt tās tiesību normas par tīrīšanas efektivitāti un energoefektivitāti; un

piespriest atbildētājai segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja apgalvo, ka apstrīdētā regula ir prettiesiska un šajā saistībā izvirza trīs pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija, pieņemot šo deleģēto aktu, ir pārsniegusi savas kompetences robežas atbilstoši pilnvarojošā tiesību akta – Direktīvas 2010/30/ES 1 – 10. panta 1. punktam, jo:

10. panta 1. punktā ir noteikts, ka Komisijas deleģētajā aktā ir pienācīgi jāpaziņo ES patērētājiem par enerģijas patēriņu lietošanas laikā. Apstrīdētajā regulā patērētāji tiekot maldināti par putekļusūcēja energoefektivitāti, jo tīrīšanas efektivitāte tiekot testēta tikai tad, ja putekļusūcējam ir tukša tvertne, nevis “lietošanas laikā”;

10. panta 1. punktā ir noteikts, ka Komisijas deleģētajā aktā ir pienācīgi jāpaziņo ES patērētājiem par būtiskajiem resursiem, kas tiek patērēti lietošanas laikā, proti, patērējamiem putekļu maisiņiem un filtriem. Deleģētajā akta šī informācija patērētājiem netiekot sniegta.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi savu pienākumu norādīt pamatojumu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 296. pantam, jo apstrīdētajā regulā neesot izskaidrots, kādēļ “tehnoloģiju attīstība” nav pietiekama, lai ļautu testēt enerģijas patēriņu/tīrīšanas efektivitāti, ja tvertnē ir putekļi. Tāpat tajā neesot izskaidrots, kādēļ Komisija atlika šīs tehnikas pārbaudi uz pieciem gadiem.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija, pieņemot apstrīdēto regulu, kurā bezmaisiņu putekļusūcēji un/vai putekļusūcēji, kas balstīti uz ciklona tehnoloģiju, tiek diskriminēti, salīdzinot ar putekļusūcējiem ar maisiņiem, ir pārkāpusi vienlīdzības pamatprincipu. Iesūkšanas jaudas zaudēšana piesārņojuma dēļ – īpašība, kas īpaši raksturīga putekļusūcējiem ar maisiņiem, – nevarot tikt konstatēta tukšgaitas testēšanas laikā. Patērētāji nevarot salīdzināt, kādas ir bezmaisiņu putekļusūcēju un putekļusūcēju, kas balstīti uz ciklona tehnoloģiju, priekšrocības.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padome 2010. gada 19. maija Direktīva 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (OV L 153, 1. lpp.).