Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 października 2013 r. – Dyson przeciwko Komisji

(Sprawa T-544/13)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Dyson Ltd (Malmesbury, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: E. Batchelor, Solicitor i F. Carlin, Barrister)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy (Dz.U. L 192, s. 1) lub w każdym razie przepisów dotyczących skuteczności odkurzania i efektywności energetycznej oraz

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżąca twierdzi, że zaskarżone rozporządzenie jest niezgodne z prawem i podnosi w tym względzie trzy zarzuty.

Po pierwsze skarżąca twierdzi, że Komisja przekroczyła zakres kompetencji przyznanych jej na mocy art. 10 ust. 1 aktu upoważnienia, dyrektywy 2010/30/EU1 , gdy wydała ten delegowany akt, z uwagi na to, że:

artykuł 10 ust. 1 stanowi, że akt delegowany Komisji musi dokładnie informować konsumentów o zużyciu energii podczas użytkowania. Zaskarżone rozporządzenie wprowadza konsumentów w błąd odnośnie do efektywności energetycznej odkurzaczy, ponieważ skuteczność odkurzania jest badana tylko wówczas, gdy odkurzacz ma pusty zbiornik, a zatem nie „podczas użytkowania”;

artykuł 10 ust. 1 stanowi, że akt delegowany Komisji musi dokładnie informować konsumentów o podstawowych zasobach zużywanych przez urządzenie podczas użytkowania, a mianowicie zużywalnych workach pyłowych i filtrach. Akt delegowany nie dostarcza konsumentom takich informacji.

Po drugie skarżąca twierdzi, że Komisja uchybiła obowiązkowi uzasadnienia ciążącemu na niej na podstawie art. 296 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), ponieważ w zaskarżonym rozporządzeniu nie wyjaśniono, dlaczego „postęp techniczny” jest niewystarczający, by umożliwić badanie zużycia energii i skuteczności odkurzania, gdy zbiornik odkurzacza jest wypełniony kurzem. W zaskarżonym rozporządzeniu nie wyjaśniono również, dlaczego Komisja odroczyła badanie ze zbiornikiem wypełnionym kurzem dopiero za pięć lat.

Po trzecie skarżąca twierdzi, że Komisja naruszyła podstawową zasadę równości, wydając zaskarżone rozporządzenie, które faworyzuje odkurzacze workowe na niekorzyść odkurzaczy bez worka lub odkurzaczy opartych na technologii cyklonowej. Zanik ssania z powodu zatkania – charakteryzujący szczególnie odkurzacze workowe – nie może być wykryty w badaniu przeprowadzonym bez kurzu. Względne zalety odkurzaczy bezworkowych i opartych na technologii cyklonowej nie mogą być łatwo wskazane przez konsumentów.

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz.U. L 153, s. 1).