Language of document :

Решение на Съда (осми състав) от 17 октомври 2013 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-344/12)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Италианската република в полза на Alcoa Trasformazioni — Решение 2010/460/EО на Комисията, с което се установява несъвместимостта на тази помощ и се разпорежда нейното възстановяване — Липса на изпълнение в предоставения срок)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Conte и D. Grespan)

Ответник: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомаган от C. Gerardis, avvocato dello Stato)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане на необходимите мерки за съобразяване с членове 2, 3 и 4 от Решение C (2009) 8112 окончателен на Комисията от 19 ноември 2009 година относно държавна помощ C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) и държавна помощ C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), приведени в действие от Италианската република в полза на Alcoa Trasformazioni srl, както и нарушение на член 288 от ДФЕС

Диспозитив

Като не е предприела в предвидените срокове всички необходими мерки за възстановяване от получателя на държавната помощ, обявена за незаконна и несъвместима с общия пазар в член 1 от Решение 2010/460/ЕО на Комисията от 19 ноември 2009 г. относно държавна помощ C 38/A/04 (ex NN 58/04) и C 36/B/06 (ex NN 38/06), приведени в действие от Италия в полза на Alcoa Trasformazioni, Италианската република не е изпълнила задълженията си по членове 2 и 3 от това Решение.

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 287, 22.9.2012 г.