Language of document :

Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 17. oktober 2013 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-344/12) 1

(Traktatbrud – statsstøtte – støtte, der er ydet af Den Italienske Republik til fordel for Alcoa Trasformazioni – Kommissionens beslutning 2010/460/EF, som fastslår denne støttes uforenelighed og anordner dens tilbagesøgning – manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Conte og D. Grespan, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato C. Gerardis)

Sagens genstand

Traktatbrud – undladelse af at træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme artikel 2, 3 og 4 i Kommissionens beslutning K(2009) 8112 endelig af 19. november 2009 vedrørende statsstøtte C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) og C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), der blev ydet af Den Italienske Republik til fordel for Alcoa Trasformazioni srl, samt tilsidesættelse af artikel 288 TEUF

Konklusion

Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2 og 3 i Kommissionens beslutning 2010/460/EF af 19. november 2009 om Italiens statsstøtte C 38/A/04 (ex NN 58/04) og C 36/B/06 (ex NN 38/06) til Alcoa Trasformazioni, idet den ikke inden for den fastsatte frist har truffet alle de foranstaltninger, som er nødvendige for hos modtageren at tilbagesøge den statsstøtte, som er erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet i nævnte beslutnings artikel 1.

Den Italienske Republik betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 287 af 22.9.2012.