Language of document :

Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 17. oktoobri 2013. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-344/12)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Riigiabi – Abi, mida Itaalia Vabariik andis äriühingule Alcoa Trasformazioni – Komisjoni otsus 2010/460/EÜ, millega abi tunnistatakse kokkusobimatuks ja antakse korraldus see tagasi nõuda – Ettenähtud tähtaja jooksul täitmata jätmine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Conte ja D. Grespan)

Kostja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, keda abistab avvocato dello Stato C. Gerardis)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Komisjoni 19. novembri 2009. aasta otsuse K (2009) 8112 (lõplik), mis käsitleb riigiabi nr C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) ja nr C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), mida Itaalia Vabariik andis äriühingule Alcoa Trasformazioni srl, artiklite 2, 3 ja 4 täitmiseks vajalike meetmete võtmata jätmine ning ELTL artikli 288 rikkumine

Resolutsioon

1.    Kuna Itaalia Vabariik ei võtnud ettenähtud tähtaja jooksul kõiki vajalikke meetmeid, et nõuda abisaajatelt tagasi riigiabi, mis on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks komisjoni 19. novembri 2009. aasta otsuse 2010/460/EÜ, mis käsitleb riigiabi nr C 38/A/04 (ex NN 58/04) ja nr C 36/B/06 (ex NN 38/06), mida Itaalia Vabariik andis äriühingule Alcoa Trasformazioni, artikliga 1, siis on Itaalia Vabariik rikkunud selle otsuse artiklitest 2 ja 3 tulenevaid kohustusi.

2.    Mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

____________

1 ELT C 287, 22.9.2012.