Language of document :

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. október 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-344/12. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés – Állami támogatások – Az Olasz Köztársaság által az Alcoa Trasformazioni számára nyújtott támogatás – Az e támogatás közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és a visszatéríttetését elrendelő 2010/460/EK bizottsági határozat – Az előírt határidőn belüli végrehajtás elmaradása)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Conte és D. Grespan meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselő: G. Palmieri meghatalmazott, segítője: C. Gerardis, avvocato dello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az Olasz Köztársaság által az Alcoa Trasformazioni számára nyújtott C 38/A/2004. sz. (ex NN 58/2004) és C 36/B/2006. sz. (ex NN 38/2006) állami támogatásokról szóló, 2009. november 19 i C(2009) 8112 végleges bizottsági határozat 2., 3. és 4. cikkének való megfeleléshez szükséges intézkedések elfogadásának elmulasztása, valamint az EUMSZ 288. cikk megsértése

Rendelkező rész

Az Olasz Köztársaság – mivel a kitűzött határidőn belül nem fogadott el minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy a kedvezményezettel visszatéríttesse az Olaszország által az Alcoa Trasformazioni számára nyújtott C 38/A/04 (ex NN 58/04) és C 36/B/06 (ex NN 38/06) állami támogatásokról szóló, 2009. november 19-i 2010/460/EK bizottsági határozat 1. cikkében jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított állami támogatást – nem teljesítette az e határozat 2. és 3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 287., 2012.9.22.