Language of document :

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 października 2013 r. – Komisja Europejska przeciwko Republika Włoska

(Sprawa C-344/12)1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Pomoc państwa – Pomoc przyznana przez Republikę Włoską na rzecz Alcoa Trasformazioni – Decyzja Komisji stwierdzająca niezgodność tej pomocy i nakazująca jej odzyskanie – Brak wykonania w wyznaczonym terminie)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Conte i D. Grespan, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez C. Gerardisa, avvocato dello Stato)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Brak przyjęcia środków niezbędnych do wykonania art. 2–4 decyzji Komisji C(2009) 8112 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) i C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) przekazanej przez Włochy na rzecz Alcoa Trasformazioni oraz naruszenie art. 288 TFUE

Sentencja

Nie przyjmując w wyznaczonym terminie wszystkich środków niezbędnych do odzyskania od beneficjentów pomocy państwa uznanej za bezprawną i niezgodną ze wspólnym rynkiem w art. 1 decyzji Komisji 2010/460/WE z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr C 38/A/04 (ex NN 58/04) i nr C 36/B/06 (ex NN 38/06) przekazanej przez Włochy na rzecz Alcoa Trasformazioni, Republika Włoska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 2 i 3 tej decyzji.

Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 Dz.U. C 287 z 22.9.2012.