Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 17. októbra 2013 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-344/12)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Štátna pomoc – Pomoc poskytnutá Talianskou republikou v prospech spoločnosti Alcoa Trasformazioni – Rozhodnutie Komisie 2010/460/ES, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú a nariaďuje sa jej vymáhanie – Nevykonanie v stanovenej lehote)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Conte a D. Grespan, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci C. Gerardis, avvocato dello Stato)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie opatrení nevyhnutných na dosiahnutie súladu s článkami 2, 3 a 4 rozhodnutia Komisie K(2009) 8112 v konečnom znení z 19. novembra 2009 o opatreniach štátnej pomoci C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) a C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), ktoré Taliansko poskytlo v prospech Alcoa Trasformazioni srl, ako aj porušenie článku 288 ZFEÚ

Výrok rozsudku

Talianska republika si tým, že neprijala v stanovenej lehote všetky opatrenia nevyhnutné na vymáhanie pomoci, ktorá bola vyhlásená za protiprávnu a nezlučiteľnú so spoločným trhom v článku 1 rozhodnutia Komisie 2010/460/ES z 19. novembra 2009 o opatreniach štátnej pomoci C 38/A/04 (ex NN 58/04) a C 36/B/06 (ex NN 38/06), ktoré Taliansko poskytlo v prospech Alcoa Trasformazioni srl, od príjemcu tejto pomoci, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 3 tohto rozhodnutia.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 287, 22.9.2012.