Language of document :

Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 17 oktober 2013 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-344/12)1

(Fördragsbrott – Statligt stöd – Stöd som Republiken Italien beviljat Alcoa Trasformazioni – Kommissionens beslut 2010/460/EG i vilket det slås fast att stödet är olagligt och att det ska återkrävas – Underlåtenhet att följa beslutet inom den föreskrivna fristen )

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Conte et D. Grespan)

Svarande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, assisté de C. Gerardis, avvocato dello Stato)

Saken

Fördragsbrott – Underlåtelse att vidta nödvändiga åtgärder för att följa artiklarna 2, 3 och 4 i kommissionens beslut K(2009) 8112 av den 19 november 2009 om de statliga stöd C 38/A/04 (f.d. NN 58/04) och C 36/B/06 (f.d. NN 38/06) som Italien har genomfört till förmån för Alcoa Trasformazioni och åsidosättande av artikel 288 FEUF.

Domslut

Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2 och 3 i kommissionens beslut av den 19 november 2009 om de statliga stöd C 38/A/04 (f.d. NN 58/04) och C 36/B/06 (f.d. NN 38/06) som Italien har genomfört till förmån för Alcoa Trasformazioni, genom att inte inom den föreskrivna fristen ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att från stödmottagaren återfå det stöd som förklarats vara olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden i artikel 1 i nämnda beslut.

Republiken Italien ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 EUT C 287, av den 22.09.2012.