Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 26.9.2013 – Ettayebi Bouzalmate v. Kreisverwaltung Kleve

(Asia C-514/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht München I

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ettayebi Bouzalmate

Vastapuoli: Kreisverwaltung Kleve

Ennakkoratkaisukysymys

Seuraako jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 16 artiklan 1 kohdasta jäsenvaltioille velvollisuus lähtökohtaisesti panna maastapoistamista varten toteutettava säilöönotto täytäntöön erityisissä säilöönottolaitoksissa myös silloin, kun tällaisia laitoksia on vain osassa kyseisen jäsenvaltion liittovaltiollisista alayksiköistä, mutta ei siinä, jossa säilöönotto on jäsenvaltion liittovaltiollisia alayksikköjä koskevien sääntöjen mukaisesti pantava täytäntöön?

____________

1 EUVL L 348, s. 98.