Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht München I (Tyskland) den 26 september 2013 – Ettayebi Bouzalmate mot Kreisverwaltung Kleve

(Mål C-514/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht München I

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ettayebi Bouzalmate

Motpart: Kreisverwaltung Kleve

Tolkningsfråga

Ska artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna1 tolkas så, att en medlemsstat i princip är skyldig att genomföra förvar inför avlägsnande i särskilda förvarsanläggningar även när sådana anläggningar endast finns i vissa delstater i medlemstaten, men inte i den delstat i vilken förvaret enligt riktlinjerna för denna delstat genomförs?

____________

1 EGT L 348, s. 98.