Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 ноември 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-94/12)

(Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, различен от подписа на оригинала на жалбата, подадена по пощата — Просрочване на жалбата — Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: G. Cipressa, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет

Искане за отмяна на отказа на искането на жалбоподателя да му бъде изплатено обезщетение от 20 000 EUR за твърдяна вреда, претърпяна вследствие нарушаване на лекарската тайна

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски.