Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 ноември 2013 г. — Knöll/Европол

(Дело F-105/12)1

(Публична служба — Персонал на Европол — Неподновяване на договор — Отказ за предоставяне на договор за неопределено време — Отмяна от Съда на публичната служба — Изпълнение на решението на Съда на публичната служба)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Германия) (представители: W. J. Dammingh и N. D. Dane, avocats)

Ответник: Европол (представители: D. Neumann и D. El Khoury, B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Европол, прието в изпълнение на решението на Съда на публичната служба от 29 юни 2010 г. по дело Knöll/Европол, F-44/09, с което Европол предоставя на жалбоподателя еднократна сума с цел да обезщети вредите, причинени с решението, отменено с посоченото съдебно решение.

Диспозитив

Отменя решението от 28 ноември 2011 г., с което Европейската полицейска служба отпуска на г-жа Knöll сумата от 20 000 евро за да изпълни Решение на Съда на публичната служба от 29 юни 2010 г. по дело Knöll/Европол (F-44/09).

Европейската полицейска служба понася направените от нея съдебни разноски, както и разноските на г-жа Knöll.

____________

1 ОВ C 26, 26.1.2013 г., стр. 70