Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 5 november 2013 – Knöll mot Europol

(Mål F-105/12)(1 )

(Personalmål – Europols anställda – Anställningsavtal har ej förnyats – Tillsvidareanställning har ej beviljats – Ogiltigförklaring av personaldomstolen – Verkställande av personaldomstolens dom)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna W.J. Dammingh och N.D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol) (ombud: D. Neumann och D. El Khoury samt advokaten B. Wägenbauer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av Europol för att verkställa den dom som meddelades av personaldomstolen den 29 juni 2010 i mål F 44/09, Knöll mot Europol, genom vilket Europol beviljade sökanden ett schablonbelopp som ersättning för den skada som sökanden åsamkades genom det beslut som ogiltigförklarades genom nämnda dom.

Domslut

Det beslut som fattats av Europeiska polisbyrån den 28 november 2011 genom vilket Brigitte Knöll tillerkändes ett belopp om 20 000 euro för att verkställa den dom som personaldomstolen meddelade den 29 juni 2010 i mål F-44/09, Knöll mot Europol, ogiltigförklaras.

Europeiska polisbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Brigitte Knölls rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 26, 26.1.2013, s. 70.