Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 november 2013 — Marcuccio/Commissie

(Zaak F-19/12)1

(Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax – Handtekening van advocaat die verschilt van handtekening op originele, per post verzonden verzoekschrift – Termijnoverschrijding – Kennelijke niet-ontvankelijkheid – Non-existentie)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayer en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de nota van de Commissie die één of meerdere besluiten betreffende verzoekers administratieve positie bevat en verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 138 van 12.5.2012, blz. 34.