Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 ноември 2013 г. — Hanschmann/Европол

(Дело F-104/12)1

(Публична служба — Персонал на Европол — Неподновяване на договор — отказ за сключване на безсрочен договор — Отмяна от Съда на публичната служба — Изпълнение на решението на СПС)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Ingo Hanschmann (Лайпциг, Германия) (представители: W. J. Dammingh и N. D. Dane, адвокати)

Ответник: Европейска полицейска служба (представители: D. Neumann и D. El Khoury, B. Wägenbaur, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Европол, прието в изпълнение на Решение на Съда на публичната служба от 29 юни 2010 г. по дело Hanschmann/Европол, F-27/09, с което Европол отпуска на жалбоподателя фиксирана сума за обезщетяване на вредата, причинена му от решението, отменено с посоченото съдебно решение

Диспозитив

Отменя решението от 28 ноември 2011 г., с което Европейската полицейска служба предоставя на г-н Hanschmann сумата от 13 000 евро в изпълнение на Решение на Съда на публичната служба от 29 юни 2010 г. по дело Hanschmann/Европол (F-27/09).

Осъжда Европейската полицейска служба да понесе направените от нея съдебни разноски и разноските, направени от г-н Hanschmann.

____________

1 ОВ C 26, 26.1.2013 г., стр. 70.