Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 5. novembra spriedums – Hanschmann/Eiropols

(lieta F-104/12) 1

Civildienests – Eiropola personāls – Līguma nepagarināšana – Atteikums noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku – Atcelšana, ko veic Vispārējā tiesa – Vispārējā tiesas sprieduma izpilde

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ingo Hanschmann (Leipciga, Vācija) (pārstāvji W.J. Dammingh un N.D. Dane, advokāti)

Atbildētājs: Eiropols (pārstāvji D. Neumann un D. El Khoury, pārstāvji, un B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropola lēmumu, kas pieņemts, izpildot Civildienesta tiesas 2010. gada 29. jūnija spriedumu lietā F-27/09 Hanschmann/Eiropols, ar kuru Eiropols ir piešķīris prasītājam noteiktu naudas summu zaudējumu atlīdzināšanai, kas tam tika nodarīti ar lēmumu, kas tika atcelts ar iepriekš minēto spriedumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2011. gada 28. novembra lēmumu, ar kuru Eiropas Policijas birojs ir piešķīris I. Hanschmann summu EUR 13 000 apmērā, lai izpildītu Vispārējās tiesas 2010. gada 29. jūnija spriedumu lietā F-27/09 Hanschmann/Eiropols;

Eiropas Policijas birojs sedz savus un atlīdzina I. Hanschmann tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 26, 26.1.2013, 70. lpp.