Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 5. novembra 2013 – Hanschmann/Europol

(vec F-104/12)1

(Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Neobnovenie zmluvy – Nepriznanie zmluvy na dobu neurčitú – Zrušenie Súdom – Vykonanie rozsudku Súdu)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Ingo Hanschmann (Lipsko, Nemecko) (v zastúpení: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (v zastúpení: D. Neumann a D. El Khoury, splnomocnení zástupcovia, B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Europolu prijatého na vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2010 vo veci Hanschmann/Europol, F-27/09, ktorým Europol priznal žalobcovi paušálnu sumu na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená prijatím rozhodnutia, ktoré bolo uvedeným rozsudkom zrušené

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 28. novembra 2011, ktorým Európsky policajný úrad priznal I. Hanschmannovi sumu 13 000 eur na účely vykonania rozsudku Súdu z 29. júna 2010, Hanschmann/Europol (F-27/09), sa zrušuje.

2.    Európsky policajný úrad znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli I. Hanschmannovi.

____________

1 Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 70.