Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 октомври 2013 г. — Gomes Moreira/ECDC

(Дело F-80/11)1

(Публична служба — Срочно нает служител — Предсрочно прекратяване на срочен договор — Прекъсване на отношения на доверие — Дисциплинарно нарушение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Лисабон, Португалия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и D. Abrau Caldas, avocats)

Ответник: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (представители: първоначално A. Ammon, впоследствие R. Trott, представител, адв. D. Waelbroek и адв. A. Duron)

Предмет

Искане за отмяна на решението за прекратяване на договора на жалбоподателя по дисциплинарни причини и за изплащането на определена сума като обезщетение за твърдените имуществени и неимуществени вреди

Диспозитив

Отменя решението от 11 октомври 2010 г. в частта му, с която с него се прекратява договорът на жалбоподателя.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 319, 29.10.2011 г., стр. 30.