Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 października 2013 r. – Gomes Moreira przeciwko ECDC

(Sprawa F-80/11)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Przedterminowe rozwiązanie umowy na czas określony – Zerwanie więzi zaufania – Uchybienie dyscyplinarne)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i D. Abrau Caldas, avocats)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (przedstawiciele: początkowo A. Ammon, pełnomocnik, następnie R. Trott, pełnomocnik, D. Waelbroek i A. Duron, avocats)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozwiązania ze skarżącym umowy o pracę z powodów dyscyplinarnych oraz żądanie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 11 października 2010 r. w zakresie, w jakim skarżący został zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 319 z 29.10.2011, s. 30.