Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2013 – Marcuccio/Commissie

(Zaak F-57/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Invaliditeitsuitkering – Aftrek van bedrag van schuldvordering van instelling – Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Gattinara, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de stilzwijgende besluiten van de Commissie om het bedrag van verzoekers invaliditeitsuitkering over de maanden juni tot en met september 2011 te verminderen en betaling van 15 % rente alsmede van het bedrag van 500 EUR

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie, daaronder begrepen die van de procedure in kort geding in de zaken F-57/12 R en T-464/12 P(R).

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 2 000 EUR aan het Gerecht.

____________

1 PB C 227 van 28.7.2012, blz. 37.