Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 октомври 2013 г. — Thomé/Комисия

(Дело F-97/12)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/177/10 — Решение да не бъде назначен кандидат, издържал конкурса — Критерии за допустимост — Университетска диплома)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Florence Thomé (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и D. Abreu Caldas, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и M. G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Органа по назначаването на Комисията жалбоподателят да не бъде назначен след успешното му представяне на конкурс EPSO/AD/177/10-EPA и искане за обезщетение на претърпените вреди.

Диспозитив

Отменя решенията на Европейската комисия от 11 ноември 2011 г. и 5 юни 2012 г.

Осъжда Европейската комисия да заплати на г-жа Thomé сумата от 14 000 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от г-жа Thomé.

____________

1 ОВ C 355, 17.11.2012 г., стр. 39.