Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. októbra 2013 – Thomé/Komisia

(vec F-97/12)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/177/10 – Rozhodnutie neprijať úspešného uchádzača – Kritérium prípustnosti –Univerzitný diplom)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Florence Thomé (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a M. G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu Komisie neprijať žalobkyňu po jej úspešnom absolvovaní výberového konania EPSO/AD/177/10-EPA a návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia Európskej komisie z 11. novembra 2011 a z 5. júna 2012 sa zrušujú.

2.    Európska komisia je povinná zaplatiť pani Thomé sumu 14 000 eur.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pani Thomé.

____________

1 Ú. v. EÚ C 355, 17.11.2012, s. 39.