Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 oktober 2013 – Aristidis Psarras/ENISA

(Zaak F-7/12)1

(Openbare dienst – Tijdelijke functionaris – Beoordeling – Beoordelingsjaar 2009 – Loopbaanontwikkelingsrapport – Verzoek om nietigverklaring van loopbaanontwikkelingsrapport – Bezwarende besluit – Beroep kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Aristidis Psarras (Heraklion, Griekenland) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (vertegenwoordigers: E. Maurage, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over 2009, van het besluit tot opstelling van de in 2010 bevorderde ambtenaren en, indien nodig, van het besluit tot afwijzing van zijn klacht van 17 oktober 2011

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Psarras.

____________

1     PB C 133 van 5.5.2012, blz. 20.