Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE (prvního senátu)

29. února 2012

Věc F‑3/11

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Úraz – Žádost o založení dokumentu do spisu o úrazu – Odmítnutí – Akt nezasahující nepříznivě do právního postavení – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž se použije na Smlouvu o ESAE podle jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio zejména domáhá, aby bylo prohlášeno za neplatné rozhodnutí, kterým Komise odmítla založit do jeho spisu o úrazu dokument, a aby bylo Komisi uloženo zaplatit mu částku ve výši 1 000 eur jako náhradu škody, kterou údajně utrpěl.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese veškeré náklady řízení a ukládá se mu uhradit Tribunálu částku ve výši 2 000 eur.

Shrnutí

1.      Úředníci – Sociální zabezpečení – Pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání – Spis o úrazu – Pojem – Definice podle unijního práva – Neexistence

(Služební řád, články 26, 26a a 73)

2.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Žádost o založení dokumentu do spisu úředníka, který dal podnět k zahájení řízení o uznání úrazu – Přípravný akt – Vyloučení

(Služební řád, články 90 a 91; pravidla o pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání, články 16 až 25)

3.      Řízení – Soudní výdaje – Náklady vynaložené Soudem pro veřejnou službu z důvodu zneužívající žaloby úředníka – Uložení náhrady uvedených nákladů úředníkovi

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 94; Listina základních práv Evropské unie, článek 47)

4.      Obecné zásady unijního práva – Zásada práva na účinnou soudní ochranu – Zneužívající žaloba úředníka – Důsledky

1.      Článek 73 služebního řádu v části, která se konkrétně zabývá pojištěním pro případ úrazu, ani pravidla o pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání, výslovně stanovená tímto ustanovením služebního řádu, neobsahují ustanovení o vytvoření spisu o úrazu. O takovém spisu se nezmiňují ani článek 26 či článek 26a služebního řádu.

(viz body 31 a 33)

2.      V rámci řízení za účelem posouzení zdravotního stavu, které se týká uznání úrazu řádně ohlášeného dotyčným úředníkem a později stanovení stupně invalidity po konsolidaci následků způsobených tímto úrazem, nelze žádost dotčené osoby, aby byl do jejího „spisu o úrazu“, který je pouze spisem pro prošetření její žádosti o uznání úrazu a později pro stanovení z něho vyplývajícího stupně invalidity, založen dokument obsahující informaci, která se jí týká, považovat za žádost ve smyslu čl. 90 odst. 1 služebního řádu, jejíž implicitní zamítnutí by mohlo být předmětem stížnosti podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu, a posléze žaloby podle článku 91 služebního řádu.

Z článků 16 až 25 pravidel o pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání totiž vyplývá, že se jedná o zvláštní řízení, které má čistě povahu řízení za účelem posouzení zdravotního stavu a které lze zahájit pouze z výlučného podnětu dotyčného úředníka nebo jeho právních nástupců. Toto řízení tedy není řízením správní povahy a v žádném případě není správním řízením, které může ovlivnit administrativní situaci úředníka.

Žádost o založení dokumentu do spisu je tudíž součástí řízení za účelem posouzení zdravotního stavu, přičemž založení dotčeného dokumentu do „spisu o úrazu“ je v organizační a prošetřovací pravomoci orgánu pověřeného správou daného spisu. Za těchto okolností přísluší orgánu pověřenému prošetřit žádost o uznání úrazu a pak následně stanovit z něho vyplývající stupeň invalidity, aby v rámci řádného průběhu řízení za účelem posouzení zdravotního stavu týkajícího se tohoto úrazu zajistil účinnou a odbornou správu „spisu o úrazu“ tím, že přijme každý vhodný akt nebo opatření.

(viz body 34 a 39)

3.      Podle článku 94 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu platí, že vynaložil-li Soud náklady, kterým bylo možno předejít, zejména má-li žaloba zjevně zneužívající charakter, může účastníku řízení, který je způsobil, uložit jejich úplnou nebo částečnou náhradu, aniž by výše této náhrady mohla přesáhnout částku 2000 eur.

Toto ustanovení je třeba použít, pokud soudy Unie již několikrát konstatovaly, že žalující úředník se rozhodl jít cestou sporu bez jakéhokoli právoplatného odůvodnění, a pokud je dotčená žaloba pokračováním takového postupu.

(viz body 50 a 51)

4.      Základní požadavek účinné soudní ochrany musí umožnit každému plný výkon jeho práva na účinnou právní ochranu a soudům, k nimž byla podána žaloba, efektivně rozhodnout právě v zájmu všech procesních subjektů.

(viz bod 53)