Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

29. februar 2012

Sag F-3/11

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – social sikring – ulykke – ansøgning om, at et dokument tilføjes sagsakterne vedrørende ulykken – afslag – ikke-bebyrdende retsakt – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som i medfør af artikel 106a Euratom finder anvendelse på Euratom-traktaten, hvorved Luigi Marcuccio principalt har nedlagt påstand om for det første annullation af Kommissionens påståede afslag på, at et dokument tilføjes sagsakterne vedrørende ulykken, og for det andet at Kommissionen tilpligtes at betale 1 000 EUR i erstatning for den skade, han mener at have lidt.

Udfald:      Sagen afvises. Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger. Luigi Marcuccio betaler Personaleretten et beløb på 2 000 EUR.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – social sikring – forsikring mod ulykker og erhvervssygdomme – sagsakter vedrørende ulykken – begreb – definition ifølge EU-retten – foreligger ikke

(Tjenestemandsvedtægten, art. 26, 26a og 73)

2.      Tjenestemænd – søgsmål – bebyrdende retsakt – begreb – ansøgning om, at et dokument tilføjes sagsakterne vedrørende en tjenestemand, der har indledt proceduren for anerkendelse af en ulykke – forberedende akt – ikke omfattet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91; ordningen om dækning af ulykkesrisikoen og risikoen for erhvervssygdomme, art. 16-25)

3.      Retspleje – sagsomkostninger – omkostninger påført Personaleretten ved en tjenestemands misbrug af søgsmål – tjenestemanden tilpligtes at tilbagebetale disse omkostninger

(Personalerettens procesreglement, art. 94; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 47)

4.      Almindelige EU-retlige principper – princippet om effektiv domstolsbeskyttelse – tjenestemands misbrug af søgsmål – virkninger

1.      Hverken vedtægtens artikel 73 i den del, der navnlig behandler sikringen imod risiko for ulykker, eller ordningen om dækning af ulykkesrisikoen og risikoen for erhvervssygdomme, der er specifikt fastsat af samme vedtægtsbestemmelse, indeholder bestemmelser vedrørende oprettelsen af sagsakter vedrørende ulykken. Begrebet om sådanne sagsakter er heller ikke omfattet af anvendelsesområdet for vedtægtens artikel 26 eller artikel 26a.

(jf. præmis 31 og 33)

2.      I forbindelse med den lægelige procedure vedrørende anerkendelsen af en ulykke, der er behørigt anmeldt af den pågældende tjenestemand, og den efterfølgende fastsættelse af invaliditetsgraden efter konsolidering af læsioner efter den nævnte ulykke kan den berørtes ansøgning om, at hans »sagsakt vedrørende ulykken«, der er sagsakten om ansøgning om anerkendelse af ulykken og den efterfølgende fastsættelse af invaliditetsgraden, der følger heraf, tilføjes et dokument, der nævner oplysninger vedrørende denne, ikke betragtes som en ansøgning som omhandlet i vedtægtens artikel 90, stk. 1, der blev stiltiende afvist, der kan gøres til genstand for en klage i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2, og et efterfølgende søgsmål i henhold til vedtægtens artikel 91.

Artikel 16-25 i ordningen om dækning af ulykkesrisikoen og risikoen for erhvervssygdomme gør det således muligt at fastslå, at der er tale om en særlig procedure af ren lægelig karakter, som kun kan indledes på den pågældende tjenestemands eget initiativ eller af dem, der indtræder i hans rettigheder. Denne procedure er derfor ikke en procedure af rent administrativ karakter og er under alle omstændigheder ikke en administrativ procedure, der kan påvirke tjenestemandens administrative situation.

Ansøgningen om, at et dokument tilføjes sagsakterne, er derfor en intern ansøgning i den pågældende lægelige procedure, idet indsættelsen af det pågældende dokument i »sagsakterne vedrørende ulykken« påhviler den del af myndigheden, der varetager tilrettelæggelsen eller bevisoptagelsen af de nævnte sagsakter. Under disse omstændigheder tilkommer det den myndighed, der behandler ansøgningen om anerkendelse af en ulykke og den efterfølgende fastsættelse af invaliditetsgraden, der følger deraf, inden for rammerne af en effektiv afvikling af den lægelige procedure vedrørende denne ulykke at sikre en effektiv og kompetent behandling af »sagsakterne vedrørende ulykken« ved at træffe passende retsakter eller foranstaltninger.

(jf. præmis 34 og 39)

3.      Det fremgår af artikel 94 i Personalerettens procesreglement, at har Retten afholdt udgifter, som kunne have været undgået, navnlig i tilfælde, hvor søgsmålet har karakter af åbenbart misbrug, kan den pålægge den part, som har givet anledning til udgifterne, at erstatte disse helt eller delvist, dog således at erstatningen ikke kan overstige 2 000 EUR.

Denne bestemmelse finder anvendelse, når Unionens retsinstanser allerede har fastslået flere gange, at sagsøgeren, som er tjenestemand, har valgt at anlægge en retssag uden gyldig grund, og at det pågældende søgsmål ligger i forlængelse af en sådan fremgangsmåde.

(jf. præmis 50 og 51)

4.      Det grundlæggende krav om en effektiv domstolsbeskyttelse skal for det første give enhver mulighed for fuld udøvelse af retten til effektive retsmidler og for det andet give retsinstanserne, for hvilke sagen er indbragt, mulighed for at sikre retfærdighed på en effektiv måde, hvilket netop er i enhver borgers interesse.

(jf. præmis 53)