Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

29 päivänä helmikuuta 2012

Asia F‑3/11

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Tapaturma – Vaatimus asiakirjan lisäämisestä tapaturmaa koskevaan asiakirja-aineistoon – Hylkääminen – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti yhtäältä kumoamaan komission väitetyn päätöksen olla lisäämättä jotakin asiakirjaa tapaturmaa koskevaan asiakirja-aineistoon ja toisaalta määräämään komission maksamaan hänelle 1 000 euron suuruisen summan korvauksena vahingosta, jota hän väittää kärsineensä.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista ja hänet velvoitetaan maksamaan unionin yleiselle tuomioistuimelle 2 000 euroa.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Sosiaaliturva – Tapaturma- ja ammattitautivakuutus – Tapaturmaa koskevan asiakirja-aineiston käsite – Unionin oikeudessa annettua määrittelyä ei ole

(Henkilöstösääntöjen 26 artikla, 26 a ja 73 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastaisen toimen käsite – Vaatimus asiakirjan lisäämisestä tapaturman tunnustamista koskevan menettelyn aloittaneen virkamiehen asiakirja-aineistoon – Valmisteleva toimenpide, joka ei kuulu virkamiehelle vastaisen toimen käsitteeseen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; tapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevien määräysten 16–25 artikla)

3.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntimaksut – Virkamiestuomioistuimelle virkamiehen kanteesta, joka on kanneoikeuden väärinkäyttöä, aiheutuneet kustannukset – Virkamiehen velvoittaminen korvaamaan nämä kustannukset

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla)

4.      Unionin oikeuden yleiset periaatteet – Tehokkaan oikeussuojan periaate – Virkamiehen kanne, joka on kanneoikeuden väärinkäyttöä – Merkitys

1.      Henkilöstösääntöjen 73 artiklan osassa, jossa on kyse erityisesti tapaturmavakuutuksesta, tai tapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevissa yleisissä määräyksissä, joista tässä henkilöstösääntöjen säännöksessä erityisesti säädetään, ei säädetä tapaturmaa koskevan asiakirja-aineiston perustamisesta. Tällaisen asiakirja-aineiston käsite ei kuulu myöskään henkilöstösääntöjen 26 artiklan tai 26 a artiklan soveltamisalaan.

(ks. 31 ja 33 kohta)

2.      Sellaisen lääketieteellisen menettelyn yhteydessä, joka koskee asianomaisen virkamiehen asianmukaisesti ilmoittaman tapaturman tunnustamista ja tämän jälkeen työkyvyttömyyden asteen vahvistamista kyseisen tapaturman aiheuttamien vammojen vakaannuttua, asianomaisen henkilön esittämää vaatimusta, jonka mukaan ”tapaturmaa koskevaan asiakirja-aineistoon”, jossa on kyse vain hänen esittämänsä, tapaturman tunnustamista koskevan vaatimuksen tutkinta-asiakirjoista ja tämän jälkeen tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden asteen vahvistamista koskevista asiakirjoista, on lisättävä asiakirja, jossa otetaan huomioon häntä koskeva tieto, ei voida pitää henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukaisena vaatimuksena, jonka implisiittinen hylkääminen voi olla henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisen valituksen ja myöhemmin henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisen kanteen kohteena.

Tapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevien määräysten 16–25 artiklan perusteella voidaan nimittäin katsoa, että kyseessä on erityinen, luonteeltaan puhtaasti lääketieteellinen menettely, joka voidaan aloittaa yksin asianomaisen virkamiehen tai hänen oikeudenomistajiensa aloitteesta. Tämä menettely ei siis ole luonteeltaan hallinnollinen eikä se missään tapauksessa ole hallinnollinen menettely, joka saattaa vaikuttaa virkamiehen hallinnolliseen asemaan.

Näin ollen asiakirjan lisäämistä koskeva vaatimus on kyseessä olevaan lääketieteelliseen menettelyyn kuuluva sisäinen vaatimus, koska kyseessä olevan asiakirjan lisääminen ”tapaturmaa koskevaan asiakirja-aineistoon” kuuluu kyseisestä asiakirja-aineistosta vastaavan viranomaisen johtamista ja selvittämistä koskevaan toimivaltaan. Näin ollen viranomaisen, jonka tehtäviin tapaturman tunnustamista koskevan vaatimuksen tutkinta ja tämän jälkeen sen aiheuttaman työkyvyttömyyden asteen vahvistaminen kuuluvat, tehtävänä on varmistaa, että tätä tapaturmaa koskevan lääketieteellisen menettelyn asianmukaisen kulun yhteydessä ”tapaturmaa koskevaa asiakirja-aineistoa” hallinnoidaan tehokkaasti ja pätevästi, ja toteuttaa kaikki asianmukaiset toimet tai toimenpiteet.

(ks. 34 ja 39 kohta)

3.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklassa määrätään, että jos virkamiestuomioistuimelle on muun muassa sen takia, että kanne on selvästikin oikeuden väärinkäyttöä, aiheutunut kustannuksia, jotka olisi voitu välttää, se voi velvoittaa kustannukset aiheuttaneen asianosaisen korvaamaan ne kokonaan tai osittain; tämä korvaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin 2 000 euroa.

Tätä määräystä on aiheellista soveltaa silloin kun unionin tuomioistuimet ovat useita kertoja todenneet, että kantajana oleva virkamies riitautti asian tuomioistuimessa ilman mitään pätevää syytä, ja kun kyseessä oleva kanne on jatkoa tällaiselle toiminnalle.

(ks. 50 ja 51 kohta)

4.      Tehokkaan oikeussuojan perusedellytyksellä on yhtäältä mahdollistettava, että kuka hyvänsä voi täysin käyttää oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, ja toisaalta sallittava asioita käsitteleville tuomioistuimille mahdollisuus jakaa oikeutta tehokkaasti, mikä on kaikkien oikeussubjektien etujen mukaista.

(ks. 53 kohta)