Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ (pierwsza izba)

z dnia 29 lutego 2012 r.

Sprawa F‑3/11

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Wypadek – Wniosek o włączenie dokumentu do akt dotyczących wypadku – Oddalenie – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda tytułem głównym, po pierwsze, stwierdzenia nieważności rzekomej odmowy Komisji włączenia dokumentu do jego akt dotyczących wypadku, a po drugie, zasądzenie od Komisji na jego rzecz kwoty 1000 EUR tytułem naprawienia poniesionej przez niego jego zdaniem szkody.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa całość kosztów i zasądza się od niego na rzecz Sądu kwotę 2000 EUR.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Ubezpieczenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych – Akta dotyczące wypadku – Pojęcie – Zdefiniowanie przez prawo Unii – Brak

(regulamin pracowniczy, art. 26, 26a, 73)

2.      Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Pojęcie – Wniosek o włączenie dokumentu do akt urzędnika, który wszczął postępowanie o uznanie wypadku – Czynność przygotowawcza – Wyłączenie

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91; przepisy dotyczące ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej, art. 16–25)

3.      Postępowanie – Koszty sądowe – Koszty, na które naraziła Sąd do spraw Służby Publicznej stanowiąca nadużycie skarga urzędnika – Zasądzenie od urzędnika zwrotu rzeczonych kosztów

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 94; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 47)

4.      Ogólne zasady prawa Unii – Zasada prawa do skutecznej ochrony sądowej – Skarga urzędnika stanowiąca nadużycie – Następstwa

1.      Ani art. 73 regulaminu pracowniczego w części dotyczącej w szczególności ubezpieczenia od ryzyka wypadku, ani przepisy dotyczące ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej, wyraźnie przewidziane w wymienionym przepisie regulaminu, nie zawierają przepisów dotyczących założenia akt dotyczących wypadku. Pojęcie tego rodzaju akt nie jest też objęte zakresem zastosowania art. 26 regulaminu pracowniczego ani art. 26a regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 31, 33)

2.      W ramach postępowania lekarskiego dotyczącego uznania wypadku, który został właściwie zgłoszony przez zainteresowanego urzędnika, a następnie ustalenia stopnia niepełnosprawności po utrwaleniu się urazów powstałych w następstwie rzeczonego wypadku, wniosek zainteresowanego o włączenie do jego „akt dotyczących wypadku” – niebędących niczym innym, jak aktami dotyczącymi prowadzenia sprawy dotyczącej jego wniosku o uznanie wypadku, a następnie o ustalenie stopnia wynikającej z niego niepełnosprawności – dokumentu zawierającego dotyczącą go informację nie może być uznany za wniosek w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego, którego oddalenie, dorozumiane, może podlegać zażaleniu na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego, a następnie zaskarżeniu na podstawie art. 91 regulaminu pracowniczego.

Na podstawie art. 16–25 przepisów dotyczących ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej można bowiem uznać, że mamy do czynienia ze szczególnym postępowaniem mającym specyficznie lekarski charakter, które może zostać wszczęte wyłącznie z inicjatywy zainteresowanego urzędnika lub jego spadkobierców. Nie jest to więc postępowanie o charakterze administracyjnym, a w każdym razie nie jest to postępowanie administracyjne mogące mieć wpływ na sytuację administracyjną urzędnika.

Zatem z wnioskiem o włączenie do akt występuje się wewnątrz danego postępowania lekarskiego, a włączenie omawianego dokumentu do „akt dotyczących wypadku” objęte jest zakresem kompetencji w zakresie organizacji i prowadzenia danej sprawy należących do odpowiedzialnego za nią organu. W tych okolicznościach organ odpowiedzialny za prowadzenie sprawy dotyczącej wniosku o uznanie wypadku, a następnie ustalenia stopnia wynikającej z niego niepełnosprawności powinien zapewnić w ramach prawidłowego przebiegu postępowania lekarskiego dotyczącego tego wypadku skuteczne i kompetentne prowadzenie „akt dotyczących wypadku”, podejmując wszelkie właściwe środki lub działania.

(zob. pkt 34, 39)

3.      Zgodnie z art. 94 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, jeżeli Sąd poniósł koszty, których można było uniknąć, zwłaszcza jeżeli skarga stanowi oczywiste nadużycie, Sąd może zasądzić od strony, która je spowodowała, zwrot całości lub części tych kosztów, przy czym kwota zwrotu nie może przekraczać 2000 EUR.

Przepis ten należy zastosować w sytuacji, w której sądy Unii stwierdziły już wielokrotnie, że skarżący urzędnik występował na drogę sądową bez żadnego ważnego uzasadnienia, a rozpatrywana skarga stanowi dalszy ciąg tego rodzaju działań.

(zob. pkt 50, 51)

4.      Podstawowy wymóg skutecznej ochrony sądowej powinien z jednej strony pozwalać każdemu na skorzystanie w pełni z jego prawa do skutecznego środka prawnego, a z drugiej strony umożliwiać rozpoznającym sprawy sądom skuteczne sądzenie, właśnie w interesie wszystkich podmiotów prawa.

(zob. pkt 53)