Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 29. februarja 2012

Zadeva F‑3/11

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Socialna varnost – Nezgoda – Zahteva za vložitev dokumenta v nezgodni spis – Zavrženje – Akt, ki ne posega v položaj – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo EASE v skladu z njenim členom 106a, s katero L. Marcuccio predlaga predvsem, prvič, naj se za nično razglasi domnevna zavrnitev Komisije, da vloži dokument v nezgodni spis, in drugič, naj se Komisiji naloži, da mu plača 1000 EUR za povračilo škode, ki jo je domnevno utrpel.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi vse stroške in naloži se ji, naj Sodišču za uslužbence plača 2000 EUR.

Povzetek

1.      Uradniki – Socialna varnost – Zavarovanje za primer nezgode ali poklicne bolezni – Nezgodni spis – Pojem – Opredelitev v pravu Unije – Neobstoj

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 26, 26a in 73)

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Zahteva za vložitev dokumenta v spis uradnika, ki je začel postopek za priznanje nezgode – Pripravljalni akt – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91; Pravila o zavarovanju za primer nezgode ali poklicne bolezni, členi od 16 do 25)

3.      Postopek – Stroški postopka – Stroški, naloženi Sodišču za uslužbence s pravnim sredstvom, ki ga uradnik vloži z namenom zlorabe – Naložitev uradniku, naj povrne navedene stroške

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 94; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 47)

4.      Splošna načela prava Unije – Načelo pravice do učinkovitega sodnega varstva – Uradnikova zlorabna vložitev tožbe – Posledice

1.      Niti člen 73 Kadrovskih predpisov v delu, ki posebej obravnava zavarovanje za primer nezgode in poklicne bolezni, niti Pravila o zavarovanju za primer nezgode ali poklicne bolezni, ki so posebej predvidena z navedeno določbo Kadrovskih predpisov, ne vsebujejo določb o pripravi nezgodnega spisa. Pojem takega nezgodnega spisa prav tako ne spada na področje uporabe člena 26 Kadrovskih predpisov in člena 26a teh predpisov.

(Glej točki 31 in 33.)

2.      V okviru zdravniškega postopka za priznanje nezgode, ki jo je zadevni uradnik pravilno prijavil, in nato za določitev stopnje invalidnosti po stabilizaciji poškodb, ki so posledica navedene nezgode, zahteve zadevne osebe, naj se v njen „nezgodni spis“, ki je le spis o preučitvi njene zahteve za priznanje nezgode in nato določitvi stopnje invalidnosti, ki je posledica te nezgode, vloži dokument z informacijo, ki jo zadeva, ni mogoče šteti za zahtevo v smislu člena 90(1) Kadrovskih predpisov, katere zavrnitev zaradi molka organa bi lahko bila predmet pritožbe na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov in nato tožbe na podlagi člena 91 Kadrovskih predpisov.

Iz členov od 16 do 25 Pravil o zavarovanju za primer nezgode ali poklicne bolezni je namreč mogoče sklepati, da gre za poseben postopek, ki je popolnoma zdravniški in se lahko začne le na izključno pobudo zadevnega uradnika ali njegovih upravičencev. Ta postopek torej ni upravne narave in v nobenem primeru ni upravni postopek, ki bi lahko vplival na upravni status uradnika.

Zato je zahteva za vložitev zahteva, ki je del zdravniškega postopka, za katerega gre, saj vložitev zadevnega dokumenta v „nezgodni spis“ spada na področje ureditve organizacije in preučitve navedenega spisa s strani pristojnega organa. V teh okoliščinah mora organ, pristojen za preučitev zahteve za priznanje nezgode in nato za določitev stopnje invalidnosti, ki je posledica te nezgode, v okviru učinkovitega poteka zdravniškega postopka v zvezi s to nezgodo zagotoviti učinkovito in strokovno vodenje „nezgodnega spisa“ ob upoštevanju vseh ustreznih aktov ali ukrepov.

(Glej točki 34 in 39.)

3.      Člen 94 Poslovnika Sodišča za uslužbence določa, da se lahko stranki, če mu je povzročila stroške, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, zlasti če je z vložitvijo tožbe očitno zlorabila postopek, naloži, da jih v celoti ali delno povrne, ne da bi znesek tega povračila presegel znesek 2000 EUR.

To določbo je treba uporabiti, če so sodišča Unije že večkrat ugotovila, da se je tožeči uradnik odločil za sodni postopek brez utemeljenega razloga in da je zadevna tožba nadaljevanje takega ravnanja.

(Glej točki 50 in 51.)

4.      Temeljna zahteva po učinkovitem sodnem varstvu mora omogočiti, prvič, vsaki osebi, da polno izvaja svojo pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in drugič, sodiščem, ki odločajo, da sodijo učinkovito, zlasti v interesu vseh posameznikov.

(Glej točko 53.)