Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

beslut av Europeiska unionens personaldomstol

(första avdelningen)

den 29 februari 2012

Mål F‑3/11

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Social trygghet – Olycka – Begäran att en handling ska föras till handlingarna i ärendet avseende olyckan – Avslag – Rättsakt som inte går någon emot – Uppenbart att talan ska avvisas

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio i huvudsak har yrkat dels ogiltigförklaring av kommissionens påstådda avslag på begäran att föra en handling till handlingarna i ärendet avseende hans olycksfall och dels förpliktelse för kommissionen att utge ersättning med 1 000 euro för den skada som Luigi Marcuccio anser sig ha lidit.

Avgörande:      Talan avvisas. Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna. Luigi Marcuccio ska erlägga beloppet 2000 euro till personaldomstolen.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Social trygghet – Olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring – Akt angående olycksfallet – Begrepp – Definition enligt unionsrätten – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 26, 26a och 73)

2.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Begäran att en handling ska föras till handlingarna i ärendet för en tjänsteman som har inlett ett förfarande för erkännande av ett olycksfall – Förberedande rättsakt – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91, Reglerna om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring, artiklarna 16–25)

3.      Förfarande – Rättegångskostnader – Kostnader som vållats personaldomstolen genom uppenbart rättegångsmissbruk från en tjänstemans sida – Förpliktelse för tjänstemannen att ersätta dessa kostnader

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 94, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 47)

4.      Europeiska unionens allmänna rättsprinciper – Principen om rätt till ett effektivt domstolsskydd – Uppenbart rättegångsmissbruk från en tjänstemans sida – Följder

1.      Vare sig i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna, som särskilt omfattar försäkringsskydd mot olycksrisker, eller reglerna om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring som särskilt föreskrivs i denna bestämmelse i tjänsteföreskrifterna, innehåller bestämmelser om upprättande av en akt om ett olycksfall. Detta begrepp omfattas heller inte av tillämpningsområdet för artikel 26 eller artikel 26b i tjänsteföreskrifterna.

(se punkterna 31 och 33)

2.      I ett medicinskt förfarande för erkännande av ett olycksfall som den ifrågavarande tjänstemannen deklarerat i vederbörlig ordning, och därefter för fastställande av invaliditetsgraden efter det att bestående men av skadorna av olycksfallet har fastställts, kan en begäran från den berörde att en handling med information om olycksfallet ska föras till ”akten angående olycksfallet”, vilken inte är någonting annat än handlingarna avseende utredningen av hans begäran om erkännande av ett olycksfall och om fastställelse av den invaliditetsgrad som följt, inte anses utgöra en begäran enligt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, vilken vid ett underförstått avslag kan göras till föremål för ett klagomål enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna och därefter en talan enligt artikel 91 i tjänsteföreskrifterna.

Enligt artiklarna 16–25 i reglerna om olycksfall och arbetsskadeförsäkringar får det beaktas att det är fråga om ett särskilt förfarande som är helt medicinskt och som kan inledas endast på initiativ av den berörde tjänstemannen eller dennes rättsinnehavare. Förfarandet är således inte ett administrativt förfarande och det kan i alla händelser inte påverka tjänstemannens administrativa ställning.

Begäran om utbetalning är därför en begäran inom ramen för det medicinska förfarande som det är fråga om och frågan huruvida den ifrågavarande handlingen ska föras till ”akten angående olycksfallet”, omfattas av den behörighet att organisera och utreda ärendet som den myndighet har som ansvarar för akten. Under dessa förhållanden åligger det den myndighet som har ansvaret för att utreda begäran om erkännande av ett olycksfall och om fastställelse av den invaliditetsgrad som följt, att, för att det medicinska förfarandet avseende detta olycksfall ska fungera effektivt, säkerställa att ”akten angående olycksfallet” handläggs effektivt och kompetent och att alla lämpliga åtgärder vidtas.

(se punkterna 34 och 39)

3.      Om personaldomstolen har förorsakats onödig kostnad, särskilt i uppenbara fall av rättegångsmissbruk, kan den med stöd av artikel 94 i rättegångsreglerna förplikta den part som förorsakat kostnaden att ersätta hela eller delar av denna, dock högst till ett belopp på 2 000 euro.

Denna bestämmelse ska tillämpas när unionsdomstolarna vid flera tillfällen har konstaterat att den sökande tjänstemannen har valt att väcka talan utan giltig grund och att talan är en fortsättning på en sådan åtgärd.

(se punkterna 50 och 51)

4.      Det grundläggande kravet på effektivt domstolsskydd ska dels göra det möjligt för alla att göra gällande sin rätt till effektiva rättsmedel och dels göra det möjligt för de domstolar vid vilka talan väcks att fälla avgöranden effektivt och i samtliga alla enskildas intresse.

(se punkt 53)