Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

13 päivänä helmikuuta 2012

Asia F‑123/11

Antonio Ayres de Abreu

vastaan

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Henkilöstö – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Asianajajan edustus – Kantaja, jolla on oikeus esiintyä asianajajana – Asianajaja, joka ei ole ulkopuolinen, ei voi toimia kantajan edustajana

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Antonio Ayres de Abreu vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan 27.4.2011 tehdyn päätöksen, jolla Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) vapautti hänet viran puolesta tehtävistään.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Kanteen nostaminen ilman asianajajaa – Sillä, että kantajalla on oikeus esiintyä asianajajana kansallisessa tuomioistuimessa, ei ole merkitystä – Tutkimatta jättäminen

(Unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan 3 ja 4 alakohta ja 21 artiklan 1 alakohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja 36 artikla)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan kolmannesta alakohdasta ja erityisesti sanasta ”edustajan” sekä virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohdasta johtuu, että nostaakseen kanteen virkamiestuomioistuimessa tässä artiklassa tarkoitetun ”asianosaisen” on käytettävä sellaisen ulkopuolisen palveluita, jolla on oikeus esiintyä asianajajana jonkin jäsenvaltion tai jonkin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevan valtion tuomioistuimessa, ja että virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi voidaan pätevästi saattaa ainoastaan sellainen kanne, jonka tämä ulkopuolinen on allekirjoittanut. Koska perussäännössä tai mainitussa työjärjestyksessä ei määrätä minkäänlaisesta erivapaudesta tästä velvollisuudesta tai sen poikkeuksesta, kantajan itsensä allekirjoittama kannekirjelmä ei voi riittää kanteen nostamiseen siitä huolimatta, että kantaja on asianajaja, jolla on oikeus esiintyä kansallisessa tuomioistuimessa.

Tällaista virhettä ei voida oikaista virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 36 artiklan nojalla ja kanne on näin ollen jätettävä tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

(ks. 11–13, 16 ja 17 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑174/96 P, Lopes v. yhteisöjen tuomioistuin, 5.12.1996, 8, 10 ja 11 kohta ja asia C‑163/07 P, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret ja Akar v. komissio, 27.11.2007, 25 ja 26 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑184/04, Sulvida v. komissio, 13.1.2005, 4 ja 8 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑48/08, Ortega Serrano v. komissio, 30.10.2008, vahvistettu muutoksenhaun yhteydessä asiassa T‑583/08 P, Ortega Serrano v. komissio, määräys 9.3.2010