Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2012 m. vasario 13 d.

Byla F‑123/11

Antonio Ayres de Abreu

prieš

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą

„Viešoji tarnyba – Akivaizdus nepriimtinumas – Advokato atstovavimas – Ieškovas, turintis advokato statusą – Advokato, kuris nėra trečiasis asmuo, negalėjimas atstovauti ieškovui“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAPB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo A. Ayres de Abreu prašo, be kita ko, panaikinti 2011 m. balandžio 27 d. sprendimą, kuriuo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) nusprendė jį išleisti atostogų.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Ieškinys, pareikštas neatstovaujant advokatui – Advokato, įgalioto atstovauti nacionaliniame teisme, statusą turintis ieškovas – Poveikio nebuvimas – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio trečia ir ketvirta pastraipos ir 21 straipsnio pirma pastraipa; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir 36 straipsnis)

Iš Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio trečios pastraipos, ypač iš žodžio „atstovauti“, ir iš Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalies matyti, kad pareikšdama ieškinį Tarnautojų teismui šalis, kaip ji suprantama pagal šį straipsnį, turi naudotis trečiojo asmens, kuris turi turėti leidimą verstis advokato praktika valstybės narės ar valstybės, kuri yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalis, teisme, paslaugomis ir kad Tarnautojų teismui teisėtai galima pateikti tik tokio trečiojo asmens pasirašytą ieškinį. Kadangi Teisingumo Teismo statute arba šiame procedūros reglamente nenumatyta jokia nukrypti nuo šios pareigos leidžianti nuostata arba išimtis, paties ieškovo pasirašyto ieškinio pateikimas, net jei jis yra advokatas, įgaliotas atstovauti nacionaliniame teisme, yra nepakankamas siekiant pareikšti ieškinį.

Toks pažeidimas nėra iš tų, kurie galėtų būti pataisyti pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 36 straipsnį, todėl ieškinys yra akivaizdžiai nepriimtinas.

(žr. 11–13, 16 ir 17 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1996 m. gruodžio 5 d. Nutarties Lopes prieš Teisingumo Teismą, C‑174/96 P, 8, 10 ir 11 punktai; 2007 m. lapkričio 27 d. Nutarties Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret ir Akar prieš Komisiją, C‑163/07 P, 25 ir 26 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. sausio 13 d. Nutarties Sulvida prieš Komisiją, T‑184/04, 4 ir 8 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. spalio 30 d. Nutartis Ortega Serrano prieš Komisiją, F‑48/08, patvirtinta apeliacinėje instancijoje 2010 m. kovo 9 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartimi Ortega Serrano prieš Komisiją, T‑583/08 P.