Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 13 februari 2012

Mål F‑123/11

Antonio Ayres de Abreu

mot

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

”Personalmål – Uppenbart att talan ska avvisas – Part ska företrädas av en advokat – Sökande som är advokat – Omöjligt att sökanden företräds av en advokat som inte är utomstående i förhållande till parten”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Antonio Ayres de Abreu bland annat har yrkat ogiltigförklaring av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) beslut av den 27 april 2011 att beordra honom ledighet.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Förfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Ansökan har ingetts utan medverkan av en advokat – Sökande som är advokat och har behörighet att uppträda inför nationell domstol – Saknar betydelse – Avvisning

(Domstolens stadga, artiklarna 19 tredje och fjärde styckena och 21 första stycket, personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 34.1 första stycket och 36)

Det framgår av artikel 19 tredje stycket i domstolens stadga, och särskilt av ordet ”företrädas”, samt av artikel 34.1 första stycket i personaldomstolens rättegångsregler, att en part i den mening som avses i denna artikel, för att kunna väcka talan vid personaldomstolen, måste vända sig till en utomstående som ska vara behörig att uppträda inför domstol i någon av medlemsstaterna eller i en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Talan kan således endast väckas genom en ansökan som undertecknats av denna utomstående person. Domstolens stadga eller nämnda rättegångsregler medger inte något undantag från denna skyldighet och det är inte möjligt att väcka talan genom en ansökan som undertecknats av sökanden själv även om denne är advokat som är behörig att uppträda inför en nationell domstol.

En sådan brist kan inte avhjälpas enligt artikel 36 i personaldomstolens rättegångsregler och medför följaktligen att talan ska avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.

(se punkterna 11–13, 16 och 17)

Hänvisning till

Domstolen: 5 december 1996, Lopes mot domstolen, C‑174/96 P, punkterna 8, 10 och 11; 27 november 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret och Akar mot kommissionen, C‑163/07 P, punkterna 25 och 26

Förstainstansrätten: 13 januari 2005, Sulvida mot kommissionen, T‑184/04, punkterna 4 och 8

Personaldomstolen: 30 oktober 2008, Ortega Serrano mot kommissionen, F‑48/08, fastställd efter överklagande genom tribunalens beslut av den 9 mars 2010, Ortega Serrano mot kommissionen, T‑583/08 P